Przyszedł czas na napisanie abstraktu mojej pracy dyplomowej. Oto efekty.

Małgorzata Buksińska

Typografia, Studia magisterskie I rok

2014 / 2015

Abstrakt I

1. Tytuł: Komunikacja między projektantem a zleceniodwcą

2. Motywacje

Postanowiłam skoncentrować się na problemie relacji projektant – zleceniodawca, ponieważ odwołując się do doświadczeń własnych oraz znanych mi osób zauważam trudności we współpracy. Trudności te mogę określić jako bardziej złożone, nie składa się na nie tylko jeden problem (np. niezrozumienia branżowego słownictwa). Wydaję mi się, że mamy tutaj do czynienia z wieloma różnymi i często nakładającymi się na siebie nieporozumieniami, które mogą prowadzić do konfliktu. Co więcej problemy w efektywnej współpracy (rozumianej nie tylko jako odnoszącej pozytywne rezultaty, ale oznaczającej również obopólne zrozumienie i szacunek) mogą skutkować mniej skutecznym projektem (rozumianym jako efekt wpsółpracy obydwu stron). Podsumowując, stawiam tezę, iż problem w relacji między projektantem a zleceniodawcą skutkuje problemem w projekcie, czyli w relacji projekt – odbiorca.

3. Podejście

Potencjalnym odbiorcą mojego komunikatu może być zarówno projektant jak i zleceniodawca. Definicje obydwu stron: projektant – jako osoba tworząca projekt zlecony jej przez inną osobę (zwaną dalej zleceniodawcą), zleceniodawca – jako osoba zlecająca projektantowi dany projekt do realizacji, mająca wpływ na jego ostateczny wygląd, będąca osobą decydującą, dokonującą wyboru lub przynajmniej osobą, z której zdaniem musi się liczyć projektant.

Obydwie strony łączy projekt, który tworzony jest zawsze dla kogoś, ma swojego odbiorcę.

Eksplorowane tematy i zagadnienia:

– Co stanowi problem w kominikacji?

– Co stanowi problem w porozumieniu?

– W jaki sposób dane problemy przekładają się na pracę nad projektem i jego wygląd?

– Co można zmienić aby polepszyć tę współpracę?

– Czy istnieją środki, które ułatwią lepsze zrozumienie obydwu stron?

– W jaki sposób przełożyć te środki na konkretne działanie? (w kontekście tworzonego przeze mnie projektu dyplomowego)

– Jakie rozwiązania graficzne będą najbardziej dopasowane do tego problemu?

Metody weryfikacji postawionych pytań:

– przeprowadzenie badań w grupie osób odpowiadającej podmiotom: projektanta i zleceniodawcy.

– analiza i uporządkowanie zebranych danych

– wnioski

– przełożenie wniosków na możliwe rozwiązania

Problem projektowy

Stworzenie narzędzi ułatwiających komunikację między projektantem a zleceniodawcą.

4. Oczekiwane rezultaty

Rozwiązanie, przynajmniej częściowe problemu projektowego – czyli stworzenie przydatnego narzędzia, które usprawni współpracę między projektantem a zleceniodawcą. Zwrócenie uwagi zainteresowanych stron na najważniejsze aspekty problemu oraz wskazanie możliwych rozwiązań. Zaproponowanie środków pomocniczych, metod komunikacji, omawiania problemów, uświadomienie potrzeb zleceniodawcy – głównie w kontekście jego relacji z projektantem.

Cele projektu (w czym pomoże swoim odbiorcom):

1) Naświetlenie problemu

Określenie (możliwej, przypuszczalnej) roli projektanta i zleceniodawcy, punktów styku ich współpracy, rodzaju relacji, w czym leży trudność i dlaczego warto zrozumieć siebie nawzajem.

2) Określenie potrzeb

– Czego ja jako zleceniodawca potrzebuję?

– Czego oczekuję od projektanta?

– Czego potrzebuję w kontekście danego projektu lub jak nazwać, określić ramy projektu?

– Czym zajmuje się projektant? (czym może się zajmować) lub Czym zajmuje się projektowanie graficzne?

– W czym może mi pomóc projektowanie graficzne, jak odnieść to do indywidualnej sytuacji?

3) Komunikacja

– W jaki sposób się komunikować?

– Jak dogadać się ze zleceniodawcą?

– Jak dogadać się z projektantem?

– Określenie celów współpracy.

– Określenie tego co istotne w projekcie dla każdej ze stron.

– Okreslenie wspólnych cech istotnych.

– Precyzowanie wymagań, oczekiwań.

– Określenie celów projektu – odbiorca.

– Sposoby realizowania celów, sposób realizacji projektu.

– Określenie pól wspópracy (kompetencji).

4) Proponowane rozwiązania konkretnych sytuacji, np.:

– Prezentowanie efektów pracy zleceniodawcy.

– Omawianie projektu.

– Omawianie warunków współpracy. (?)

– Określenie swoich potrzeb i przedstawianie ich drugiej stronie.

5. Zastosowanie

Za cel mojego projektu stawiam stworzenie narzędzia wspomagającego współpracę między projektantem a zleceniodawcą. Głównym założeniem jest usprawnienie tej relacji poprzez lepszą wzajemną komunikację (lepszą komunikację obu stron) oraz poprzez wzajemne zrozumienie (polepszenie rozumienia swojego współpracownika). Oznacza to również określenie tego jaki ja (rozumiane jako podmiot projektant lub podmiot zleceniodawca) posiadam obraz (definicję) osoby, z którą współpracuję (projektanta lub zleceniodawcy) oraz na czym ta współpraca miałaby polegać. Kontynuując, zrozumienie obydwu stron polega m.in. na sprecyzowaniu powyższych wyobrażeń każdej ze stron i zetknięciu ich z rzeczywistością. Czyli wypracowaniu wspólnego wyobrażenia współpracy i projektu. Kolejnym krokiem może być ocena możliwości w danym przypadku – tego czym może stać się projekt i z jakich rozwiązań możemy skorzystać by wcielić go w życie.

Postawiony cel jest dość szeroki, dlatego uważam, że mój projekt może sprawdzić się nie tylko jako pomocny w komunikacji między projektantem a zleceniodawcą, ale również w relacji projektant – projekt i zleceniodawca – projekt. Oznacza to, że może on ułatwić określenie roli zleceniodawcy i projektanta dla nich samych oraz dla projektu. Może to podnieść ich świadomość zawodową zanim jeszcze podejmą współpracę.

Usprawnienie wszystkich omawianych wyżej aspektów pracy może owocować lepszymi rezultatami projektowymi. Zaoszczędzony czas i energia mogą zostać wykorzystane gdzie indziej.

W zależności, w którą stronę potoczy się praca na etapie dyplomu, można rozwinąć go poprzez skupienie się na bardziej szczegółowych przypadkach problemu relacji projektant – zleceniodawca lub bardziej ogólnych, uniwersalnych. Możliwe jest również dalsze eksplorowanie tego samego aspektu problemu z użyciem innych środków formalnych, mediów by dotrzeć do szerszej liczby odbiorców lub wzmocnić przekaz projektu. Wydaje mi się, że możliwości rozwoju, kontynuacji projektu są różne, jednak trudne do sprecyzowania na tym etapie pracy.

6. Opis procesu powstawania projektu.

1) Temat – precyzowanie założeń

2) Research

3) Badania na odpowiedniej grupie osób

4) Analiza i wnioski

5) Określenie ram ideowych i formalnych

6) Realizacja projektu

7) Weryfikacja założeń

8) Dalsza realizacja projektu

9) Weryfikacja założeń

10) Itd.

11) Zakończenie etapu realizacji projektu

12) Testowanie

13) Ostatnie poprawki

14) Finał

gosia

Written by gosia